Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych czyli spółkę „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o.
z/s w Wadowicach oraz zawiera Politykę plików cookies.

I. Definicje:

Administrator Danych Osobowych – „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369121, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512597156, REGON: 121384478, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
Adres do korespondencji: „POLSKI LEK-DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice.

Administrator Serwisu – MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5511702355, REGON: 070768005.

Dane kontaktowe Administratora Serwisu : internet@maspex.com.pl

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Zasady przetwarzania Danych osobowych

Przetwarzanie Danych osobowych dokonywane przez Administratora Danych Osobowych będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO.

Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych osobowych i zabezpieczenie Danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony Danych osobowych oraz ich zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Danych osobowych do państw trzecich tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
W przypadku gdyby Dane osobowe miały zostać przekazane poza EOG, ich przekazanie nastąpi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO, za uprzednim
powiadomieniem osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych oraz okres przetwarzania Danych osobowych

Administrator Danych Osobowych moz e przetwarzac Dane osobowe w następujących celach:

a) w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika za pośrednictwem serwisu

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik w treści zapytania może podać także inne Dane osobowe w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w powyższym celu jest zgoda użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.

b) w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem innych form kontaktu

W przypadku kontaktu za pośrednictwem ogólnych adresów mailowych lub numerów telefonów należących do Administratora Danych Osobowych, Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.

c) w celu obsługi reklamacji

Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone za pośrednictwem:
a) elektronicznych formularzy kontaktowych,
b) ogólnych adresów mailowych i numerów telefonicznych wskazanych na stronach internetowych Administratora Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych – tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f
RODO polegający na dochodzeniu przez Administratora Danych Osobowych ewentualnych roszczeń a także obrony przed takimi roszczeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji lub okres przedawnienia roszczeń z reklamacji i okres niezbędny do obrony przed roszczeniami zgłaszającego reklamację.

d) w celu dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz komunikacji z użytkownikiem, optymalizacji korzystania z serwisu, w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach analiz działań narzędzi marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy Administratora Administrator tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO polegające na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienie charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenie serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji w serwis np. próbami włamania do serwisu przez osoby nieupoważnione.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych, również w celach marketingowych.

3. Odbiorcy Danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane:
a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych Osobowych, Administratorowi Serwisu i jego upoważnionym pracownikom,

b) podmiotom świadczącym usługi, w tym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, usługi IT, programów komputerowych, systemów informatycznych oraz serwisu, w których Dane osobowe są przetwarzane, ponadto podmiotom zapewniającym usługi transportu, przewozu, pocztowe, kurierskie, usługi doradcze oraz wspierające Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym oraz upoważnionym pracownikom w/w podmiotów,

c) w zakresie złożonych reklamacji: podmiotom będącym producentami i/lub dystrybutorami reklamowanych produktów i ich upoważnionym pracownikom,

d) podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich Danych osobowych;
b) sprostowania swoich Danych osobowych;
c) usunięcia swoich Danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych;
e) prawo do żądania przeniesienia swoich Danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania Danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, w których przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora
Danych Osobowych lub osoby trzeciej, osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych.

W przypadkach, w których przetwarzanie Danych osobowych oparte jest na zgodzie, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ww. prawa mogą być realizowane wyłącznie zgodnie z odpowiadającymi im przepisami RODO.

W razie złożenia wniosku dotyczącego realizacji praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana Danych osobowych, Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania wniosku i udokumentowania sposobu jego załatwienia. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na konieczności rozpoznania wniosku oraz zapewnienia rozliczalności związanej z jego rozpoznaniem – tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w ww. celu.

Osoba kontaktową Administratora Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także w celu realizacji powyższych praw, jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych „POLSKI LEK- DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres mailowy: iodpld@polskilek.pl

III. Polityka plików cookies

Pliki cookies stosowane są w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np. unikalny numer).

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także, oprócz Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych, podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych, m.in. Partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala serwisowi na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez ten serwis, a nie do plików umieszczonych przez inne serwisy.

Strony internetowe administrowane przez Administratora Serwisu korzystają z plików cookies w celu:

 • dostosowywania zawartości i aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. rozdzielczości przeglądarki, preferencji językowych, wielkości czcionki);
 • tworzenia statystyk, których analiza pozwala na ulepszanie struktury i zawartości serwisu i aplikacji (np. poprawa elementów strony wynikająca z błędów technicznych serwisu, poprawiania ścieżki użytkownika, by jak najszybciej otrzymał pożądaną treść);
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego), jak też w celu uniknięcia wyświetlania reklam ponad normę jednemu użytkownikowi;
 • realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownikom;
 • wykrywania botów i nadużyć w usługach (np. próby włamań do serwisu).

Z uwagi na czas życia plików cookies, serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, serwis stosuje ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies.

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookies, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Wykaz Partnerów Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych, którzy mogą posiadać dostęp do plików cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania z plików cookies stosowanych przez Partnera:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://yandex.com/legal/privacy/
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://support.google.com/analytics/answer/7667196
https://www.cloudflare.com/security-policy/
https://kwit.pl/polityka_prywatnosci
http://www.listonic.com/content/pl/polityka-prywatnosci/

IV. Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana